Zoeken naar cao ggz eindejaarsuitkering

cao ggz eindejaarsuitkering
Onderhandelaarsakkkoord cao ggz GGZ Nederland.
De vorige cao ggz liep 1 maart 2017 af. De onderhandelingsdelegatie van GGZ Nederland is blij dat ze met de bonden tot een nieuw cao-akkoord is gekomen. Voorzitter van de delegatie, Rob Jaspers: We hebben intensief en constructief overlegd met de bonden en we zijn tot een mooi resultaat gekomen dat we met vertrouwen voorleggen aan onze leden. Er is een loonsverhoging afgesproken van 135%, in 2017 en nogmaals 16%, in 2018. Daarnaast wordt in 2017 en 2018 de eindejaarsuitkering in twee stappen verhoogd tot het niveau van een volledige dertiende maand 833%.
Arbeidsvoorwaarden CAO.
De eindejaarsuitkering bedraagt 833%, van het jaarsalaris en wordt in december uitbetaald. Voor medewerkers die niet het volledige jaar in dienst zijn geweest wordt de eindejaarsuitkering verhoudingsgewijs berekend. De reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed conform de CAO GGZ. Voor het gebruik van de privé-auto voor zakelijk verkeer bieden wij een ruime vergoeding, dienstreizen met het openbaar vervoer worden volledig vergoed.
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ.
01-12-2018: 028, procent verhoging eindejaarsuitkering naar 833, procent. mrt-2019: 88, procent eenmalige uitkering van het verdiende ORT-bedrag over het kalenderjaar 2015. Tekst CAO geestelijke gezondheidszorg 2015 2017. Tekst CAO geestelijke gezondheidszorg 2011 2012. Tekst CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ 2009 2011.
Onderhandelingsakkoord CAO GGZ 2017-2019 Loonwijzer.nl.
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg. De cao loopt van 1 maart 2017 tot 1 juli 2019. 135%, loonsverhoging per 1 juli 2017. 135%, loonsverhoging per 1 juli 2018. 025%, eenmalige uitkering per 1 oktober 2017. 025%, eenmalige uitkering per 1 oktober 2018. Daarnaast wordt in december 2017 en in december 2018 de eindejaarsuitkering in twee stappen 030%, en 028%, verhoogd tot het niveau van een volledige dertiende maand 833%.
Cao preambule.
Deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen van de cao, zodat de ggz een aantrekkelijke sector blijft om in te werken. Dit vraagt ook om investering in mensen. Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de komende tijd te investeren in kwaliteit en professionaliteit. De gezamenlijke uitgangspunten van cao-partijen voor goed en aantrekkelijk werkgeverschap in de context van de huidige ontwikkelingen in de sector, hebben voor de nieuwe cao tot afspraken geleid over.: Beloning, inclusief een regeling voor de pensioenaftopping en een tegemoetkoming voor de ORT-problematiek over vakantie-uren. Onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten. Scholing en duurzame inzetbaarheid. Terugdringen van regel en werkdruk. Vergroten van arbeidsmobiliteit beperking salarisgaranties en afbouwregeling ORT. Vereenvoudiging: verbeteren leesbaarheid van de cao. Per 01-07-2017 worden de schaalbedragen verhoogd met 135%. Per 01-07-2018 worden de schaalbedragen verhoogd met 160%. Per 01-12-2017 wordt de eindejaarsuitkering met 030%, verhoogd van 775%, naar 805%.
Eindejaarsuitkering of dertiende maand FNV.
Over een eindejaarsuitkering en 13e maand krijg je geen vakantietoeslag en bouw je geen pensioen op. Als dat wel zo is, dan staat dat in je cao, bedrijfsregeling of arbeidsovereenkomst, maar dat komt niet vaak voor. Belasting betalen over eindejaarsuitkering en 13e maand.
Nieuwe cao voor ggz meer loon, uitkering onregelmatig werk SalarisNet.
29 mei 2017. De geestelijke gezondheidszorg ggz heeft een nieuwe cao voor circa 90.000 werknemers. Werknemers krijgen dit jaar een loonsverhoging van 135, procent en nog eens 16, procent erbij in 2018. De eindejaarsuitkering gaat in stappen omhoog naar een volledige dertiende maand.
GGZ.
De partijen bij de cao Geestelijke Gezondheidszorg GGZ hebben op 24 mei 2017 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij. De cao krijgt een looptijd van 27 maanden, te weten van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2019. Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd.: Per 1 juli 2017 135%., Per 1 juli 2018 16%., De eindejaarsuitkering wordt verhoogd naar een volledige 13e maand, en wel als volgt.:
B Salariëring.
Toelichting op cao kennisnet Eindejaarsuitkering. Artikel 13 Bijdragen kost. De werknemer die in het kader van de uitoefening van zijn functie in opdracht van de werkgever deelneemt aan een maaltijd met patiënten, wordt daarvoor geen bijdrage gevraagd. Artikel 14 Geen salaris. Over de tijd waarin de werknemer in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn werkzaamheden te verrichten, is de werkgever hem geen salaris verschuldigd. Artikel 15 Uitbetaling salaris. De werknemer moet uiterlijk twee dagen zon en feestdagen niet meegerekend voor het einde van de kalendermaand over zijn salaris over die maand kunnen beschikken. De vergoedingen als bedoeld in hoofdstuk H10 Bijzondere diensten worden uiterlijk aan het einde van de kalendermaand, volgende op die waarin de aanspraken zijn ontstaan, aan de werknemer uitbetaald. Van wijzigingen in het salaris en in de salarisberekening ontvangt de werknemer telkens schriftelijk, door middel van een specificatie, mededeling. Toelichting op cao kennisnet Digitale jaaropgave en salarisspecificaties. Piet Mondriaanplein 25 3812 GZ Amersfoort Tel: 033 460 89 00 Fax: 033 460 89 99 Postadres. Postbus 830 3800 AV Amersfoort Contact Routebeschrijving. 40483580 Fiscaal nr. Privacy Policy Disclaimer English summary GGZ Nederland 2018.

Contacteer ons