Meer resultaten voor cao ggz reiskosten

cao ggz reiskosten
Verdien ik wel genoeg? Basispsycholoog, 2.114 euro bruto 24 uur Intermediair.
Chris 32 is zelfverklaard slachtoffer van landelijke veranderingen binnen de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ. Naar aanleiding van die cao heeft zijn werkgever zijn functie opnieuw gewaardeerd. Chris gaat daardoor niet minder verdienen, dat mag niet zomaar, maar er is door zijn werkgever wél flink gegoocheld met zijn functiewaardering. Tot eind 2017 zit Chris in schaal 59.2, net iets hoger dan een beginnend basispsycholoog. Omdat hij sinds kort in opleiding is tot GZ-psycholoog, wordt hij vanaf begin 2018 ingedeeld in schaal 60.0, met een fulltime maandsalaris van ruim 3.000 euro bruto. Beide schalen zijn achter de komma een aantal treden te laag, vindt Chris. Hij is al acht jaar basispsycholoog en wordt altijd goed beoordeeld. Hij voelt zich ondergewaardeerd door zijn werkgever en vreest dat het te lang zal duren voor hij salarisverhoging krijgt. En dat is niet alles, mailt hij. Want ook zijn reiskostenvergoeding is versoberd. Dat terwijl hij voor zijn opleiding wel reiskosten moet maken.
Organisatie LSFVP.
De vergoeding voor de raad van bestuur bedraagt 1.500 per jaar voor de voorzitter en 750 per jaar voor de leden. Zij ontvangen geen vergoeding voor telefoon, reiskosten, porto en dergelijke. Het salaris van de directeur voldoet aan de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semipublieke sector WNT en de Functiewaardering Gezondheidszorg FWG uit de cao GGZ.
ARBEIDSRECHTER.nl: info over loonbelasting Arbeidsrechter.nl.
Een medewerker heeft recht op een reiskostenvergoeding van zijn werkgever, als dat overeengekomen is in de arbeidsovereenkomst of CAO. Er bestaat derhalve geen wettelijk recht op een reiskostenvergoeding. Daar staat tegenover dat het niet verboden is om een hogere vergoeding te geven, oftewel een vergoeding die de fiscale grenzen te boven gaat, het meerdere wordt evenwel belast. Onder bepaalde voorwaarden is de reiskosten vergoeding onbelast.
Zorg en Welzijn Actuele Cao en Salarisschalen Ziekenhuizen, VVT, GGZ.
CAO Gezondheidscentra 2015 2017_Algemeen. CAO Gezondheidscentra 2015 2017_Huisartsen/AHG. Wijzigingen Cao Gezondheidscentra/AHG 2015-2017. CAO en salarisschalen GGZ. De cao ggz heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot 1 juni 2019. CAO GGZ 2017 2019. Salarisschalen GGZ per 1 juli 2018.
Hoeveel reiskostenvergoeding ontvang ik? Reiskostenvergoeding berekenen.
Bekijk wat de huidige premie is voor jouw auto. Check of jij ook deze besparing behaalt! Relevant: reiskosten berekenen, reiskostenvergoeding berekenen, reiskostenvergoeding, reiskostenvergoeding 2016, reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, reiskosten, km vergoeding 2016, km vergoeding berekenen, reiskostenvergoeding berekenen 2016, reiskosten vergoeding. Is reiskostenvergoeding belastingvrij?
Cookies op AD.nl AD.nl.
Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat je informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook. AD deelt de informatie die zij verkrijgt middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, waaronder ook persoonsgegevens, in een samenwerkingsverband genaamd NLProfiel van Buymedia Nederland met Sanoma en Telegraaf Media Groep om gezamenlijke groepsprofielen op te stellen.
Opleidingen Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant.
Een gemiddelde werkweek van 28 tot 36 uur. Conform de CAO GGZ WNB. Reis en studiekosten. Cursorisch onderwijs inschrijvingsgeld RINO, studieboeken, reiskosten, leertherapie: 50 % voor rekening van de werkgever. Praktijkgedeelte alle begeleiding, dienstreizen tussen locaties GGZ WNB: volledig voor rekening van de werkgever.
Vacatures Weert PsytrecPsytrec.
U krijgt een aanstelling voor bepaalde tijd. Salaris: Wij bieden u een goede salariëring conform CAO GGZ. Daarnaast bieden wij u een reiskostenvergoeding van maximaal 25000, per maand. Vereiste ervaring: Minimaal 2 jaar werkervaring in het behandelen of begeleiden van cliënten met psychiatrische problematiek.
Cao Huisartsenzorg LHV.
Werknemers krijgen deze uren uitbetaald, inclusief eventuele extra reiskosten. Het recht op scholing voor medewerkers met kleine contracten gemiddeld 8 uur of minder per week verandert van minimaal 20 naar minimaal 10 uur scholing per jaar. Als hun werkgever geen of minder dan 10 uur scholing verplicht stelt kunnen werknemers naar eigen keuze geaccrediteerde scholing volgen tot een vastgesteld maximum aantal uren. Duurzame inzetbaarheid van personeel. De duurzame inzetbaarheid van mensen wordt door de huidige leeftijdsopbouw van de werknemers in de huisartsenzorg steeds belangijker. Daarom komt er een werkgroep duurzame inzetbaarheid met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Deze werkgroep gaat aan de slag met zaken als werkdruk, ontwikkeling van competenties en scholing en gezond en veilig werken. Heeft u vragen over de nieuwe cao?
Arbeidsvoorwaarden CAO.
De reiskosten woon-werkverkeer worden vergoed conform de CAO GGZ. Voor het gebruik van de privé-auto voor zakelijk verkeer bieden wij een ruime vergoeding, dienstreizen met het openbaar vervoer worden volledig vergoed. Daarnaast hebben wij een regeling voor studiekosten en verlof, een budget persoonlijke kosten medisch specialisten en een regeling voor de vergoeding van de herregistratiekosten in het kader van de Wet BIG.

Contacteer ons