Op zoek naar cao ggz opzegtermijn werknemer?

cao ggz opzegtermijn werknemer
Transitievergoeding 2017 Bericht Transitievergoeding.
Kantonrechtersformule of transitievergoeding. Opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst. Vaststellingsovereenkomst na ziekte. Ontslag wederzijds goedvinden. Ontslag voorbeeld kantonrechter. Ziekte en ontslag met wederzijds goedvinden. Van werk naar werk. Geen recht op WW. WW en werken. WW-uitkering sinds WWZ Wet Werk en Zekerheid. Den Haag Jurist. Transitievergoeding bij cao vanaf 2017. Momenteel kan in een cao een vervangende voorziening dan de transitievergoeding worden opgenomen. Men kan dus in een cao afwijken van de wettelijke transitievergoeding als er maar een vergelijkbare regeling tegenover staat. Dit speelt bij collectief ontslag om bedrijfseconomische redenen. De vervangende voorziening moet gelijkwaardig zijn aan de wettelijke regeling. Vanaf 2017 wordt het aan de cao-partijen overgelaten om zelf de omvang van de voorzieningen te bepalen. Dit betekent dat de voorzieningen niet meer gelijkwaardig hoeven te zijn aan de wettelijke transitievergoeding. Transitievergoeding 2017 na ontslag bij 2 jaar ziekte. Als u ziek bent, is de werkgever verplicht om tijdens ziekte loon door te betalen. Als u langer dan 2 jaar ziek bent, dan moet de werkgever bij ontslag via UWV de transitievergoeding betalen. Voor werkgevers is dit onwenselijk. In de praktijk houden sommige werkgevers de werknemer na 2 jaar ziekte in dienst.
CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
Werknemer werkt niet mee aan re-integratie, wat dan? Wet en regelgeving. Wet Werk en Zekerheid WWZ. Wet arbeidsmarkt in balans WAB. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs WAADI. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters Wet BEZAVA. Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG. Bekijk het complete overzicht. CAO VVT 2018-2019 CAO Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. CAO Metalektro 2018-2021. CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2017-2019 CAO Kleinmetaal. CAO Schoonmaak 2019-2021. CAO Particuliere Beveiliging 2018-2023. Bekijk het complete overzicht. Home CAO updates CAO GGZ 2017-2019 CAO Geestelijke Gezondheidszorg.
Wat is onbetaald verlof? Welke verplichtingen heb je als werkgever? MKB Servicedesk.
Er bestaat geen wettelijk recht over onbetaald verlof. Wel is het mogelijk dat er hierover in de cao afspraken zijn gemaakt. Je mag als werkgever het verlof weigeren, het is immers een gunst en géén recht van de werknemer. Bedenk wel dat het weigeren van het onbetaald verlof tot gevolg kan hebben dat de werknemer ontslag neemt.
Wel of geen verrekening minuren Rechtennieuws.nl.
Zo wist de werknemer dat er een zeer drukke periode zou aanbreken, en had hij alle gelegenheid om het saldo aan te zuiveren, aldus de werkgever. De kantonrechter stelde de werknemer in het gelijk. Hij stelde eerst vast dat een werknemer altijd met in achtneming van de opzegtermijn ontslag kan nemen.
CAO GGZ. Collectieve Arbeidsovereenkomst GGZ PDF.
15 Hoofdstuk 5 Maatregelen en geschillen CAO GGZ Hoofdstuk 5 Artikel 1 Op non-actiefstelling 1. De werkgever kan de werknemer voor een periode van ten hoogste drie weken op non-actief stellen, als de werkgever vindt dat de voortgang van de werkzaamheden door welke oorzaak dan ook ernstig wordt belemmerd. De werkgever kan de werknemer na ingang van een rechtsgeldige opzegtermijn voor de verdere duur van deze opzegtermijn op non-actief stellen als zwaarwegende belangen dat naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk maken.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2018 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Geestelijke Gezondheidszorg.
Artikel 6a Overgangsregeling H 6 artikel 11 CAO GGZ 20082009 oude 55-regeling. In afwijking van H 12 C artikel 1 van dit hoofdstuk ontvangt de werknemer die op 31-12-2009 gebruik maakt van H 6 artikel 11 CAO GGZ 20082009, per 01-01-2010, jaarlijks een LFB van.:
Regels over terugbetalen opleiding aan werkgever Intermediair.
Het is dus niet verwonderlijk dat een werkgever de werknemer een overeenkomst laat ondertekenen, die bepaalt dat hij een gedeelte of de hele opleidingskosten terugbetaalt, wanneer de werknemer binnen een paar jaar na het voltooien van de opleiding een andere baan aanvaardt.
Opzegtermijn XpertHR Actueel.
Verder is het heel goed mogelijk dat de opzegtermijn van de werkgever en werknemer ook bij verlenging meer dan 1 mnd voor de werknemer gelijk is. Dat mag je bij CAO zo afspreken namelijk. In de CAO Gehandicaptenzorg kunnen de wn en wg de volgende combinaties afspreken: 1-1, 2-2, 3-3, 4-8, 5-10 en 6-12.
Wet werk en zekerheid Wwz Samen voor de klant.
Een werkgever kan in de arbeidsovereenkomst vastleggen dat in de eerste 6 maanden geen loondoorbetalingsverplichting geldt. Dan is de werkgever die eerste 6 maanden niet verplicht om de werknemer loon te betalen voor de uren die na een oproep niet gewerkt zijn of waarvoor hij niet is opgeroepen. Deze periode van 6 maanden kan alleen worden verlengd als dat in een cao is geregeld.
Hallo, ik heb een andere baan, nu staat er in mijn contract dat ik een maand opzegtermijn heb. Ik v. Rechtswinkel.nl.
Het komt op mij echter wat vreemd over dat er een zorg-CAO is met een opzegtermijn van 2 maanden voor de werknemer. Welke CAO valt u precies onder? In de gezondheidszorg is er o.a. de CAO VVT, CAO WMD, CAO GGZ etc.

Contacteer ons