Op zoek naar afbouwregeling ort?

afbouwregeling ort
CAO Verpleeg en Verzorgingshuizen.
Voor de werknemer die arbeid verricht in de nachtdienst bedraagt de maximale arbeidstijd in elke periode van 13 achtereenvolgende weken gemiddeld 40 uren per week. Voor de werknemer voor wie reeds een afbouwregeling conform het WBVV of het Arbeidstijdenbesluit geldt, zijn de leden l en 2 van dit artikel niet van toepassing.
Beveiligingsbranche.
Artikel 67: feestdagen-vakantiedag 31-01-2018. Artikel 68 en 1: toeslagen RV-dagen bij arbeidsongeschiktheid 18-06-1999. Artikel 68 en 1: ziektegeld, gemiddelde ORT, vakantieloon 02-10-2001. Artikel 77: regeling oudere werknemer, afbouwregeling 05-12-2002. Artikel 80 lid 1 sub b: regeling oudere werknemer, rooster 12-04-2017.
CAO geestelijke gezondheidszorg GGZ akkoord 2017-2019.
werknemers die ten gevolge van de Wet verlaging maximumopbouw en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen niet meer over het volledige inkomen fiscaal gefaciliteerd pensioen opbouwt bij het pensioenfonds PFZW, een structurele maandelijkse bruto toelage. aanpassing afbouwregeling onregelmatigheidstoeslag. download hier de tekst van het onderhandelingsresultaat.
Demotie is: mindere functie, dus ook minder salaris? Achtergrond, Arbeidsrelaties, Langer werken, Rendement op arbeid, Tools.
Tijdens de demotiegesprekken moet de medewerker de financiële gevolgen beseffen. De duur van de afbouwregeling moet daarbij worden afgestemd op het te overbruggen salarisverschil. Zorg binnen de duur van de afbouwregeling voor redelijke tussenstappen en niet te grote gaten. Hou rekening met persoonlijke omstandigheden, zoals de duur van het dienstverband.
Mag de werkgever teveel betaald loon terugvorderen? Intermediair.
De kantonrechter Utrecht is van mening dat de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat de werkgever en werknemer een afbouwregeling zijn overeengekomen. Gelet op deze afspraken had de werknemer kunnen én behoren op te merken dat hem ten onrechte de persoonlijke toeslag werd uitbetaald.
Recht op afbouwregeling toeslag na roosterwijziging XpertHR Actueel.
De rechter vindt de inkomensachteruitgang wel aanzienlijk en oordeelt dat de werknemer op grond van redelijkheid en billijkheid recht heeft op een afbouwregeling die gelijkwaardig is aan de regeling uit de Mobiliteit CAO. Als de werknemer kan bewijzen dat hij de toeslag wel twee jaar voorafgaand aan de roosterwijziging onafgebroken heeft ontvangen, dan heeft hij recht op een afbouwregeling.
Bezoldigingsregeling.
Aan de ambtenaar wiens bezoldiging, als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage als bedoeld in artikel 15 of 16 een blijvende verlaging ondergaat, welke tenminste 3% bedraagt van de bezoldiging, wordt een aflopende toelage toegekend. De afbouwregeling wordt getroffen indien de ambtenaar de ORT of wachtdiensttoelage gedurende tenminste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten, direct voorafgaande aan het tijdstip van vorenbedoelde beëindiging of vermindering.
ggz cao ggz cao salaris afbouwregeling ort.
Verder zijn er afspraken gemaakt om medewerkers met een salarisgarantie weer sneller op hun oude salarisniveau in te zetten. En er is een nieuwe staffel in de afbouwregeling ORT die rekening houdt met het aantal jaren waarin ORT is ontvangen.
GGZ.
Wijziging van de afbouwregeling ORT. Vereenvoudiging van de cao GGZ. U kunt de volledige tekst van het onderhandelaarsakkoord hier lezen. De inhoud van het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.
Artikel 3.16 afbouwtoelage Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam.
Indien de hoogte van de af te bouwen toelagen aan wisselingen onderhevig was, wordt de afbouwtoelage vastgesteld op het gemiddelde van de voorgaande 12 maanden. Indien het salaris van de ambtenaar wordt verhoogd doordat hij een functie aanvaardt waaraan een hogere salarisschaal is verbonden, wordt de afbouwtoelage verrekend met de salarisverhoging. De afbouwregeling heeft uitsluitend betrekking op de hier genoemde toelagen en niet op de andere in dit hoofdstuk genoemde toelagen, uitkeringen, vergoedingen of vormen van variabele beloning.

Contacteer ons